Tên thủ tục Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
Lĩnh vực Lữ hành
Cơ quan thực hiện Sở VHTTDL
Trình tự thực hiện

- Tổ chức đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện một (01) bộ hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội.

- Sở Du lịch Hà Nội tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho tổ chức theo quy định.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Sở Du lịch Hà Nội, 3B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. 

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp du lịch nước ngoài ký (theo mẫu).

+ Bản gốc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã được cấp.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Sở Du lịch Hà Nội.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

+ Phòng Quản lý Lữ hành.

+ Phòng Quản lý Cơ sở Lưu trú.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Là doanh nghiệp du lịch nước ngoài đã được Tổng cục Du lịch hoặc Sở Du lịch Hà Nội cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính(Nếu có)

- Doanh nghiệp du lịch nước ngoài phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện trong Thời hạn 10 ngày kể từ lúc có một số thay đổi như: Thay đổi địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thay đổi tên gọi hoặc nội dung hoạt động của văn phòng đại diện; thay đổi người đứng đầu của văn phòng đại diện.

- Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận đối với hồ sơ văn phòng đại diện phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam

- Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận đối với hồ sơ, văn phòng đại diện phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Thời hạn của Giấy phép thành lập văn phòng đại diện được sửa đổi, bổ sung không vượt quá Thời hạn của  Giấy phép thành lập văn phòng đại diện đã cấp.

Lệ phí(Nếu có)

1.500.000 đồng/giấy phép

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm)

Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: Mẫu 30 (ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT- BVHTTDL ngày 7/6/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

Xem chi tiết Mẫu 30

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Du lịch số: 44/2005/QH11 của Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;

- Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày  01/6/2007của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo;

- Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày  01/6/2007của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo;

Thông tư 177/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phid thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

- Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/7/2010;

- Nghị định 01/2012/NĐ-CP ngày  04/01/2012 của Chính phủ quy định về  sửa đổi bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa. Thể thao và Du lịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/02/2012;

Sở Du lịch Hà Nội.
Địa chỉ: Số 3B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại :  (+ 8424) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn