Tên thủ tục Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
Lĩnh vực Lữ hành
Cơ quan thực hiện Sở VHTTDL
Trình tự thực hiện

- Tổ chức đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Du lịch Hà Nội, nhận phiếu biên nhận có hẹn ngày trả kết quả, hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện.

 - Sở Du lịch Hà Nội tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho tổ chức theo hẹn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Sở Du lịch Hà Nội, số 3B Phố Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (theo mẫu);

(2) Bản sao có giá trị pháp lý Giấy đăng ký kinh doanh;

(3) Bản sao có giá trị pháp lý thẻ HDV du lịch quốc tế (hoặc bản sao có xác nhận của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, hoặc bản photo có mang theo bản chính để đối chiếu) và hợp đồng lao động của HDV với doanh nghiệp;

(3) Bản sao có giá trị pháp lý Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế của ngân hàng (theo mẫu);

(4) Bản kê khai thời gian hoạt động trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành (theo mẫu), hoặc Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành;

(5) Phương án kinh doanh lữ hành (theo mẫu);

(6) Chương trình du lịch cho khách quốc tế.

 Trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì các tài liệu gửi kèm hồ sơ phải công chứng/chứng thực.

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

Thời hạn giải quyết

7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Du lịch Hà Nội.

-  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Lữ hành - Sở Du lịch Hà Nội.

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Văn bản đề nghị Tổng cục Du lịch cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính(Nếu có)

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, cụ thể ngành nghề kinh doanh bao gồm lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế;

- Nếu người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế không phải giám đốc doanh nghiệp, cần phải có quyết định bổ nhiệm cán bộ, ghi rõ chức danh và công việc phải làm (như: phó giám đốc, giám đốc trung tâm lữ hành quốc tế, trưởng phòng điều hành lữ hành ...), quyết định này phải phù hợp với sơ đồ bộ máy của doanh nghiệp;

- Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành; Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau:

+ Quản lý hoạt động lữ hành;

+ Hướng dẫn du lịch;

+ Quảng bá xúc tiến du lịch;

+ Xây dựng và điều hành chương trình du lịch;

+ Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch;  

- Doanh nghiệp phải hợp đồng lao động với ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

- Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế:

a). 250.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

b). 500.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

- Có phương án kinh doanh lữ hành.

Lệ phí(Nếu có)

không thu

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm)

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế: Mẫu 27 (ban hành kèm theo Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL);

Xem chi tiết mẫu đơn 27

- Bản kê khai thời gian hoạt động trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành kinh doanh lữ hành: Phụ lục số 4 (ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Xem chi tiết phụ lục số 4

- Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế: Mẫu 28(ban hành kèm theo Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL);

Xem chi tiết mẫu 28 

- Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh: Phụ lục (ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Xem chi tiết giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 của Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005, có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;

- Luật Lao động được quốc hội thông qua ngày 23/6/1994;

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005;

- Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày  01/6/2007của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo;

- Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch;

- Thông tư số 34/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế;

- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày  01/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo;

- Thông tư 177/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; phid thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam;

- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/7/2010;

- Văn bản số 492/TCDL-LH ngày 08/7/2008 của Tổng cục Du lịch v/v thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Sở Du lịch Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 10 tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại :  (+ 8424) 37339898
Email:vanthu_sodl@hanoi.gov.vn